Hur gör jag nu?

Hur går man tillväga när det värsta har hänt? Att förlora en anhörig är en omvälvande händelse som leder till många frågor? En av de första sakerna man gör är att kontakta en begravningsbyrå.
Med många år av erfarenhet i begravningsbranschen är Benskiöld & Co ett mycket tryggt val. Du får också en omtanke och ett engagemang, som kan vara till stor hjälp i en svår stund. Vi vill hjälpa er att skapa ett ljust och personligt avsked då varje begravning är unik.
Varmt välkommen att kontakta oss- vi finns alltid för er.
Håkan, Göran, Urban och Nina
035-10 10 14
jour dygnet runt

Att tänka på inför begravningen

Många vill hålla begravningen i enskildhet inom en mycket liten krets av anhöriga. Men tänk på att det är ett stöd att ha vänner omkring sig som man kan dela sorgen med. Det är också viktigt att ge alla, som stod den avlidne nära, det tillfälle till avsked som begravningen innebär – släkt, vänner, skolkamrater, kollegor, grannar och så vidare. När ett barn har avlidit brukar föräldrar och eventuella syskon själva förbereda så mycket som möjligt inför begravningen. Erfarenheterna visar att man på så sätt får hjälp att bearbeta sorgen.

Råd och stöd från begravningsbyrån

Hos oss på begravningsbyrån möter ni människor som är vana och kunniga när det gäller att hantera allt det praktiska kring ett dödsfall. Vår uppgift är att visa vilka valmöjligheter som finns och att ordna det som du vill ha hjälp med. Ju mer du och dina närmaste kan engagera er, desto mer personligt utformad kan begravningen bli. Att delta i förberedelserna är också ett sätt att göra döden verklig. De frågor som tas upp här brukar erfarenhetsmässigt vara de som har störst betydelse. Därför är det bra att tänka igenom dem innan besöket på byrån.

Den avlidnes önskemål om sin begravning

Om den bortgångne har haft önskemål om hur hans eller hennes begravning ska vara, ska man enligt lag så långt det är möjligt ta hänsyn till dessa. Ibland kan det innebära att tolka andemeningen i önskemålen, för att komma fram till ett arrangemang som både tar hänsyn till den avlidne och de anhöriga.

Tillkännagivande av dödsfallet

Dödsannonsen är det vanligaste sättet att tillkännage dödsfallet. Det är bra om du tänker igenom vilka namn som ska vara med, om det ska vara en dikt, psalmvers eller liknande och om det finns en symbol som känns riktig. Flaggning med flaggan på halv stång sker på dödsdagen, eller dagen efter, och på begravningsdagen. När begravningen är över på begravningsdagen hissas flaggan åter i topp.

Olika ceremonier

Några formella krav på hur en begravning ska vara finns egentligen inte. Du har alltså ganska stora möjligheter att själv påverka utformningen.
Begravning enligt Svenska kyrkans ordning innebär att det finns en uppgjord ceremoni som du kan komplettera med till exempel extra sång och musik.

Kristet, borgerligt eller enligt annat trossamfund

I likhet med Svenska kyrkan har andra trossamfund också sina speciella begravningsceremonier. Borgerlig begravning betyder att ceremonin är helt fri till sin form. Det innebär att du har full frihet när det gäller val av musik och sång, vad som ska sägas, vem som ska vara begravningsförrättare med mera.

Präst eller annan officiant

Officianten eller begravningsförrättaren är ofta en präst från den avlidnes församling. Men även präster från andra församlingar eller frikyrkosamfund kan tjänstgöra. Vid borgerlig begravning kan man anlita en officiant som är utsedd av kommunen. En god vän eller släkting kan också vara den som genomför begravningsceremonin.

Var kan begravningen äga rum?

Begravningsceremonin kan hållas i kyrka, kapell, församlingslokal, vid graven eller på någon annan plats som känns speciell för familjen. Också i det här avseendet finns det ofta alternativ till traditioner eller gängse rutiner. Många vet inte att ceremonin kan vara i hemförsamlingens kyrka även om kremation ska ske.

Jordbegravning eller kremationsbegravning

Valet mellan jordbegravning och kremationsbegravning påverkar både de fortsatta förberedelserna och tidpunkten för begravningen.
· Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne gravsätts.
· Kremationsbegravning innebär att kistan med den avlidne bränns (kremeras) och att askan därefter gravsätts i en utvald urna.

Kistor och urnor

Kistor och urnor finns i olika utföranden. Man kan också välja hur den avlidne ska vara klädd i kistan, antingen i hans eller hennes egna kläder eller i den vita skjorta som hör till svepningen. Kanske vill man också lägga med något i kistan, till exempel en barnteckning, ett fotografi eller annan minnessak.

Valet av gravplats

Valet av jordbegravning eller kremationsbegravning påverkar i sin tur valet av gravplats. När det redan finns en familjegrav eller annan gravplats ordnad, bör du ta med gravbrevet till begravningsbyrån. Det är ungefär som ett kvitto på gravrätten, utfärdat av församlingen. Valet av gravplats står annars mellan följande:

Gravsättning av kista

· Jordgrav, för en eller flera kistor.

Gravsättning efter kremationsbegravning

· Urngrav, för en eller flera urnor. Det finns också nästan alltid plats för urnor i gamla familjegravar, även om dessa ursprungligen är avsedda för kistor.
· Gravsätta askan i minneslund. Utföres av kyrkogårdens personal utan anhörigas närvaro.
· Gravsätta askan i askgravlund. Anhöriga är välkomna att närvara vid gravsättningen på vissa kyrkogårdar. På namnskyltar (beställs via kyrkogårdsexpeditionen) kan man se vilka som ligger begravda.
· Strö askan över vatten eller naturmark (efter tillstånd av Länsstyrelsen).
Minneslunden är, i motsats till andra alternativ, en anonym gemensamhetsgrav. Platsen där askan jordas markeras inte. I minneslundar finns det i stället en gemensam plats där man kan lägga blommor och tända ljus. Många väljer minneslund för att de vill ha en skötselfri grav. Det finns även andra former av skötselfria gravformer. Vid kremationsbergavning kan man vänta upp till ett år innan man bestämmer sig för hur askan ska gravsättas.

Skötselfria gravar

Minneslund och askgravlund är skötselfria gravformer.

Minnesstunden

För många blir minnesstunden den viktigaste delen av begravningen. Då kanske spänningen har släppt lite och man får tillfälle att vara bland sina närmaste i ett lugnare sammanhang. Minnesstunden kan antingen ordnas i en hyrd serveringslokal, i församlingshemmet eller i hemmet.

Sorgklädsel

Hur man klär sig i samband med ett dödsfall och på begravningar beror på dels personliga synpunkter, dels lokala seder. De närmast anhöriga männen bär oftast vit slips under begravningen medan övriga bär svart.

Du får hjälp med allt som ska ordnas

Efterhand upptäcker du att det finns fler saker som behöver diskuteras och ordnas med till begravningen. Men det är frågor som i allmänhet inte brådskar och det är frågor som vi på begravningsbyrån hjälper dig att lösa.

CHECKLISTA INFÖR BEGRAVNINGEN

En begravning innehåller en mängd olika moment och detaljer. Att planera och tänka igenom alla de alternativ som finns är en förutsättning för att begravningen ska bli så personlig och passa den avlidna och de efterlevande så bra som möjligt. Här följer en checklista över detaljer som kan vara bra att ha tänkt igenom innan planeringsmötet på begravningsbyrån.
Om det finns funderingar och frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på 035-10 10 14, jour dygnet runt.